Bc. Kristýna Jahnová
(Fráňová)

Bc. Kristyna Jahnova
(Franova)

Bc. Kristýna Jahnová (Fráňová)

Bc. Kristyna Jahnova (Franova)

Dentální Hygiena Jahnová

Dental Hygiene Jahnova

DH Jahnová

DH Jahnova

Dentální Hygiena

Dental Hygiene

Úvod

Home

Ordinace dentální hygieny se nachází v nebytových prostorách domu na adrese U Leskavy 25. Na stejné adrese se nachází také stomatologická ordinace MUDr. Jany Huškové, se kterou úzce spolupracujeme.

The dental hygiene office is located at address U Leskavy 25. The office is shared with dentist MUDr. Jana Huskova.
We do speak english.

xxx

Bc. Kristýna Jahnová, dentální hygienistka, absolventka Lékařské fakulty Marasykovy univerzity Brno 2016.

Eva Kudláčková, DiS., dentální hygienistka, absolventka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova 2023.

The dental hygiene office is located at address U Leskavy 25. The office is shared with dentist MUDr. Jana Huskova.
We do speak english.

Novinky

News

Nový ceník

New prices

leden 2024

January 2024

Vážení pacienti, od 1.1.2024 dochází ke změně ceníku dentální hygieny.

Dear clients, from January 1st, 2024, the dental hygiene price list is changing.

Nová posila

New team member

červenec 2023

July 2023

Vážení pacienti, od července se můžete těšit na novou posilu, dentální hygienistku Kateřinu Jíšovou, DiS.

Dear clients, in july we welcome new team member, dental hygienist Kateřina Jíšová, DiS.

Nový ceník

New prices

Vážení pacienti, od 1.9.2022 dochází ke změně ceníku dentální hygieny.

Dear clients, from September 1st, 2022, the dental hygiene price list is changing.

On-line objednávkový systém

On-line booking system

březen 2021

March 2021

K rezervaci termínu ošetření lze využít on-line objednávkový systém.

To book an appointment you can use our on-line booking system.

Přijímáme platební karty

We accept credit cards

leden 2021

January 2021

Nově u nás můžete ošetření hradit platební kartou.

From now we're accepting credit cards.

Zahájení provozu

The office is open

září 2020

September 2020

Přijímáme nové pacienty.
Objednání mailem na nebo telefonicky +420 722 741 122.
Pokud nezvedáme telefon, tak pracujeme a zavoláme zpět.

We're accepting new clients.
Appointment can be booked via email or phone +420 722 741 122.
In case we don't answer your call, we'll call you back.

Ceník

Pricelist
Ceník je platný od 1.1.2024. Prices are valid from 1/1/2024.

Ordinační doba

Opening hours

Ordinační doba:

Opening hours:

  • Po Mon 13:00 - 17:00
  • Út Tue 7:30 - 17:00
  • St Wed 8:30 - 19:00
  • Čt Thu 8:30 - 19:00
  • Fri 7:30 - 15:00

Provozní doba:

Working hours:

  • Po Mon 12:30 - 17:30
  • Út Tue 7:00 - 17:30
  • St Wed 8:00 - 19:30
  • Čt Thu 8:00 - 19:30
  • Fri 7:00 - 15:30

Ošetření je možné pouze po předchozím objednání.

Treatment is possible only after booking.

Termín si prosím rezervujte přes You can book an appointment via objednací systém booking system , email nebo na čísle or phone +420 722 741 122.

Kontakt

Contact

Bc. Kristýna Jahnová (Fráňová)

Bc. Kristyna Jahnova (Franova)

U Leskavy 25, 625 00 Brno-Starý Lískovec

U Leskavy 25, 625 00 Brno-Stary Liskovec

E-Mail

Telefon

Phone

+420 722 741 122

Zobrazit na mapy.cz Display on mapy.cz

MHD

Public Transport

Tramvají č. 6 nebo 8 na zastávku Osová s možností přestupu na autobus jedoucí na zastávku Svah. Ordinace je v pěším dosahu od obou zastávek.

By tram n. 6 or 8 to the stop Osova with possibility to change to bus which continues to the stop Svah. The office is in walking distance from both stops.

Auto

Car

Příjezd po ul. Osová (shora od ul. Jihlavská) nebo po ul. Elišky Přemyslovny (směr od Bohunic nebo od Starého Lískovce), odbočka na ulici vedoucí k sídlišti U Leskavy.

Arrival by car on Osova street (from Jihlavska street) or on Elisky Premyslovny street (in direction from Bohunice or Stary Liskovec), turning on the street leading to the housing estate U Leskavy.

Parkování je možné v blízkosti ordinace na ulici.

Parking is possible nearby the office on a street.

GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMATION FOR CLIENTS ABOUT PERSONAL DATA PROCESSING

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). According to regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).

I. Správce osobních údajů

I. Personal data administrator

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

The administrator is a provider of health services in accordance with Act No. 372/2011 Coll., on health services and conditions for their provision, as amended.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

II. Purpose(s) of personal data processing

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

We process your personal data for the purpose of

III. Právní základ zpracování osobních údajů

III. Legal basis for personal data processing

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II je

The legal basis for your personal data processing referred to in the point II is

V. Doba zpracování osobních údajů

V. Duration of personal data processing

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Personal data in medical documentation are processed for the period specified in Decree No. 98/2012 Coll., On medical documentation. Personal data processed for other purposes referred to in the section III is processed for the period prescribed by law or for as long as you become our client, and subsequently for a period of one year after you cease to be our client.

VI. Práva subjektu údajů

VI. Rights of the data subject

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

When processing personal data, you have the following rights regarding the protection of your personal data:

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

VII. The right to object to the processing

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

In the case that we process your personal data for the purposes of the legitimate interests of us or someone else (the legal bases for processing are set out in the section III), you have the right to object to such processing at any time. You may lodge an objection at our address listed in the section I. If you raise such an objection, we will only be entitled to continue such processing if we demonstrate compelling legitimate reasons for processing that outweigh your interests or rights and freedoms, and if it is processing necessary for the determination, enforcement or defense of legal claims.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

VIII. Mandatory processing and obligation to provide personal data

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

The processing of your personal data for the purposes of providing health services is a legal requirement. Refusal to provide your personal data may mean that we will not be able to provide you with health services, which may damage your health or directly endanger your life (§ 41 paragraph 1 letter d) of Act No. 372/2011 Coll., On health services and conditions their provision). The obligation to provide personal data of the client also applies to his / her legal representative or guardian (§ 41 para. 2 of Act No. 372/2011 Coll., On health services and conditions of their provision).